بیوگرافیرزومه


الدوز رباطیان متولد 1360- ایران
فارغ التحصیل:
- هنرستان گلستان کبیر- 1377
- دانشگاه آزاد - گرافیک - تهران - 1380
- دانشگاه هنر و معماری - نقاشی - تهران - 1386
- دانشگاه تاراس شفچنکو – اکراین – 2010
- از اعضای انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران ( آسیفا) - 1370 تا کنون

نمایشگاه:
- گالری گلستان - ایران - تهران – 1387
- فستیوال نقاشی - اکراین - کیف - 2010
- خصوصی - اکراین -2011
- گالری گلستان - ایران - تهران – 1391
- گالری هرمیتاژ - آمریکا - واشنگتن – 2013
- گالری گلستان - ایران - تهران – 1393
- فرهنگسرای نیاوران - ایران – تهران - 1395
- سومین نمایشگاه بین المللی هنر - یونان – کرت – 1395
- گالری بن- ایران – تهران- 1395
- گالری رترو آرت- ایران- تهران- 1396
- گالری ایوان- ایران- تهران- 1397
-


...
- چاپ چندین مقاله در مورد کارهایم در سایت های بین المللی در ایران و کانادا

- http://www.101magazine.ca/2009/01/oldooz-robatian/
- http://www.payvand.com/news/08/dec/1303.html
http://www.iroon.com/irtn/album/666
http://www.saatchiart.com/search/user?query=oldooz+Robatian
http://khabarpu.com/h.php?t=171-xFA-xNEWS-x93073017009-xpx-ivjadxvwaxoa-alcjlxvox-aowujtuioijo-irldau_n_axlua
http://www.isna.ir/fa/service/Culture%20and%20Art/8003
http://www.isna.ir/fa/news/93073017009/%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- پخش گزارش تلویزیونی در مورد کارهایم در اکراین
- دریافت دیپلم افتخار از موزه مدیال، انگلیس
- دریافت دیپلم افتخار از طرف یونسکو در سومین نمایشگاه بین المللی هنر در یونان

توضیحات
Oldooz Robatian was born in Iran, in 1981.– Graduated from Tehran, Iran Art School, 1997.
– Graduated from Tehran, Iran, Azad University
of Art and Architecture – Graphic Associate
Degree, 2000.
– Graduated from Tehran, Iran, Azad University
of Art and Architecture – Painting, 2007.
– Graduated from Kiev, Ukraine, Taras Shevchenko University
2010
– Cooperate as a member of association of
Iranian Animator (ASIFA) , from 1991 till 2015.

Exhibition:
2018- E1 Art Gallery- Tehran, Iran
2017- Retro Art Gallery- Tehran, Iran
2017- Bon Gallery- Tehran, Iran
2016- 3rd Crete Art Fair- Crete, Greece
2016- Niavaran Art Cultrual Foundation- Tehran, Iran
2014- Golestan Gallery- Tehran, Iran
2013- Hermitag Design & Gallery- Washington, United State
2012- Golestan Gallery- Tehran, Iran
2011- private painting exhibition- Kiev, Ukraine
2010- Ivano Frankivsk Festival- Kiev, Ukraine
2008- Golestan Gallery- Tehran, Iran

Awards:
• Publishing there articles on Iranian exhibition in several international websites:
http://www.101magazine.ca/2009/01/oldooz-robatian/
http://www.payvand.com/news/08/dec/1303.html
http://www.iroon.com/irtn/album/666
http://www.saatchiart.com/search/user?query=oldooz+Robatian
http://khabarpu.com/h.php?t=171-xFA-xNEWS-x93073017009-xpx-ivjadxvwaxoa-alcjlxvox- aowujtuioijo-irldau_n_axlua
http://www.isna.ir/fa/service/Culture%20and%20Art/8003
http://www.isna.ir/fa/news/93073017009/%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
• Televised interview and the live exhibition report broadcast on Ukrainian National News Tv.
• Recipient of honorary diploma of excellence from Art Addiction Medial Museum in London, England
• Recipient of honorary diploma of excellence from 3rd Crete Art Fair , Greeceالدوز رباطیان متولد 1360- ایران
فارغ التحصیل:
- هنرستان گلستان کبیر- 1377
- دانشگاه آزاد - گرافیک - تهران - 1380
- دانشگاه هنر و معماری - نقاشی - تهران - 1386
- دانشگاه تاراس شفچنکو – اکراین – 2010
- از اعضای انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران ( آسیفا) - 1370 تا کنون

نمایشگاه:
- گالری گلستان - ایران - تهران – 1387
- فستیوال نقاشی - اکراین - کیف - 2010
- خصوصی - اکراین -2011
- گالری گلستان - ایران - تهران – 1391
- گالری هرمیتاژ - آمریکا - واشنگتن – 2013
- گالری گلستان - ایران - تهران – 1393
- فرهنگسرای نیاوران - ایران – تهران - 1395
- سومین نمایشگاه بین المللی هنر - یونان – کرت – 1395
- گالری بن- ایران – تهران- 1395
- گالری رترو آرت- ایران- تهران- 1396
- گالری ایوان- ایران- تهران- 1397
-


...
- چاپ چندین مقاله در مورد کارهایم در سایت های بین المللی در ایران و کانادا

- http://www.101magazine.ca/2009/01/oldooz-robatian/
- http://www.payvand.com/news/08/dec/1303.html
http://www.iroon.com/irtn/album/666
http://www.saatchiart.com/search/user?query=oldooz+Robatian
http://khabarpu.com/h.php?t=171-xFA-xNEWS-x93073017009-xpx-ivjadxvwaxoa-alcjlxvox-aowujtuioijo-irldau_n_axlua
http://www.isna.ir/fa/service/Culture%20and%20Art/8003
http://www.isna.ir/fa/news/93073017009/%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- پخش گزارش تلویزیونی در مورد کارهایم در اکراین
- دریافت دیپلم افتخار از موزه مدیال، انگلیس
- دریافت دیپلم افتخار از طرف یونسکو در سومین نمایشگاه بین المللی هنر در یونان