رزومه


اریبهشت۱۳۶۰، تهران، ایران
نقاش و مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد
عضو گروه فرهنگی_ هنری رویدادهای گردون و شرکت در گارکاه‌ها و رویدادهای مختلف فرهنگی_ تجسمی در تهران و شهرستان‌ها
برگزاری یک نمایشگاه انفرادی و بیش از چهل نمایشگاه گروهی در داخل و خارج

توضیحات


برای من راهگشاترین شکل زندگی، اتصال به هنر و دوست داشتن آنست. راهی برای ساده کردن امر پیچیده و پیچیده کردن امر ساده. نوسان میان این دو وضعیت، خودِ زندگی است.