بیوگرافی


کارشناسی نقاشی از تهران، نقاش اکسپرسیونیسم

رزومه


نمایشگاه گروه در گالری نیوان، نمایشگاه گروهی در پردیس ملت، نمایشگاه انفرادی در گالری کیامان، نمایشگاه گروهی در گالری شلمان، نمایشگاه گروهی در گالری نگر، نمایشگاه گروهی در گالری خط سفید، جز نفرات منتخب در نمایشگاه گروهی موزه فلسطین، نمایشگاه گروهی در گالری احسان

توضیحات


احساساتم را بر روی بوم میریزم و نقاشی میکشم