رزومهAlireza Nekouei | علیرضا نکویی
Zahedan / Iran زاهدان | \ایران
1988 1367 |

Education : تحصیلات

Diploma in Experimental Sciences دیپلم علوم تجربی
BA of Painting from Azad Faculty of Art & Architecture لیسانس نقاشی از دانشکده‎ی هنر و معماری
MA of Painting Azad Faculty of Art & Architecture فوق‎لیسانس نقاشی از دانشکده‎ی هنر و معماریMember of CIVA
Member of Society of Iranian Painters (SPI)

عضو موسسه‎ی توسعه‎ی هنرهای تجسمی معاصر
عضو پیوسته‎ی انجمن هنرمندان نقاش ایرانPrizes : جوایز

2015 - 2th Palce in Persbookart Festival1395- نفر دوم در جشنواره‎ی پرسبوک
2015 - Final Selected In Pars Online Festival 1394- منتخب نهایی در فراخوان پارس‎آنلاین
2015 - Final Selected In Veis Festival 1394- منتخب نهایی در فراخوان ویس
2014 - 2th Place in Painting Week _ Art university 1393- نفر دوم در هفته‎ی نقاشی _ دانشگاه تهران
2014 - Qualifying “to Shortlist of 8th LICC Festival _ London _ لندن ”LICC”1393- راهیابی به جشنواره‎ی
Competitions :جشنواره‎ها

2015 - “Contemporary Painters Quarterly” Biennial 1395- دوسالانه‎ی "فصلنامه‎ی نقاشان امروز"
2015 - Fajr Festival _ Saba Cultural Institute صبا 1394- جشنواره‎ی فجر _ فرهنگسرای
2015 - 8th New Generation _ Shirin Gallery / Homa Galleryهشتمین دوره‎ی " نسل‎نو " 1393-
2014 - Versus Festival _ Iranian Artist Forum 1393- جز منتخبین فراخوان "ورسوس"
2014 - Fajr Festival _ Saba Cultural Institute 1392- جشنواره‎ی فجر _ فرهنگسرای صبا
2012 - Fourth Damon Far Biennial _ Pardis Mellat 1391- چهارمین دوره‎ی دوسالانه‎ی دامونفر
2012 - Honored In The Doodle Art Festival _ Art Center Gallery_ گالری آرت سنتر ”Doodle Art” 1390- جشنواره‎ی
2011 - Sixth New Generation _ Mohsen Gallery / Shirin Gallery / Homa Gallery 1390- ششمین دوره‎ی "نسل‎نو"
2010 - Fajr Festival _ Saba Cultural Institute 1389- جشنواره‎ی فجر _ فرهنگسرای صبا


Exhibitions :نمایشگاه‎ها


Solo انفرادی |
2014 - Painting Exhibition " CHAOS " _ Mohsen Gallery1392- نمایشگاه نقاشی با عنوان "بی‎نظمی" _ گالری محسن

Group گروهی |

2018 – “ Infertility “ group Exhibition _ A Art Gallery 1397 - نمایشگاه گروهی " نازادی " – گالری آ
2018 - Beyond The Exhibition _ Kunsthall 3.14 Muse/Bergen\ برگن 1397 - فراتر از نمایشگاه _ موزه‎ ی کونستهال 3.14
2018 - Group Exhibition _ Maria Raab Gallery/Berlin\ برلین 1397 - نمایشگاه گروهی _ گالری ماری راب
2017 - Charity Auction Artwork _ Surface Artspace 1396 - حراج خیریه‎ی آثار هنری _ فضای هنری سرفیس
2017 - Group Exhibition _ Surface ArtSpace 1396 - نمایشگاه گروهی _ فضای هنری سرفیس
2017 - Annual sales Gallery of Knack Gallery 1396 - فروش سالیانه‎ی گالری نَک
2017 - A Group Exhibition By Young Iranian Artist _ Assar Art Gallery1395- نمایشگاه گروهی هنرمندان جوان _ گالری اثر
2017 - Dargoun Gallery Opening 1395- افتتاحیه‎ی گالری دارگون 2016 - " Insomnia " Group Exhinition _ Assar Art Gallery1394- "بی‎خوابی" نمایشگاه گروهی نقاشی _ گالری اثر
2016 - “ Remembering Tomarrow “ Group Exhibiton _ Niavaran Cultural Cente 1394- "به‎ یاد فردا" _ فرهنگسرای نیاوران
2016 - Group Exhibition _ As Gallery1394- نمایشگاه گروهی _ گالری آس
2016 - Group Exhibition _ Jamm Gallery/Dubai1394- نمایشگاه گروهی _ گالری جم \ دبی
2015 - " Agoraphobia " Group Exhibition _ Tarahan-e-Azad Artgallery 1394- "گذرهراسی" نمایشگاه گروهی _ طراحان آزاد
2015 - Summer Group Exhibition _ Etemad Gallery 1394- نمایشگاه گروهی _ گالری اعتماد
2015 - Hundred Art, Work Hundred Artist _ Golestan Gallery 1394- صد اثر، صد هنرمند _ گالری گلستان
2015 - The 4th Expo _ Laleh Galler 1393- چهارمین فروش سالانه‎ی گالری لاله
2014 - Expo of Society of Iranian painters _ Iranian artist's forum 1393- فروش سالانه‎ی انجمن هنرمندان نقاش ایران
2014 - The 3th Expo Artists _ Laleh Gallery 1392- فروش سالانه‎ی گالری لاله
2013 - Hundred Art Work Hundred Artist _ Golestan Gallery 1392- صد اثر، صد هنرمند _ گالری گلستان
2013 - " BARREN " Group Exhibition _ Mohsen Gallery 1392- "بی‎حاصل" نمایشگاه گروهی نقاشی _ گالری محسن
2012 - Group Exhibition _ Museum Of Contemporary Art – Ahvaz 1391- نمایشگاه گروهی _ موزه‎ی هنرهای معاصر اهواز
2012 - Small Frame _ Aria Gallery 1390- قاب‎های کوچک _ گالری آریا
2012 - Group Exhibition _ Mohsen Gallery 1390- نمایشگاه گروهی _ گالری محسن
2010 - Group exhibition _ Iranian Artist's Forum 1390- نمایشگاه گروهی _ خانه‎ی هنرمندان
2009-2008-2007 - Group exhibition _ The Permanent Gallery of Art and Architecture Faculty
87-88-89 - نمایشگاه گروهی _ نگارخانه‎ی دائمی دانشکده‎ی هنر و معماری


Other :سایر


2017 – “ Expressing “ Group Exhibition _ Curated By Alireza nekouei , Samaneh Ahmadi
1396 – نمایشگاه گروهی " اِبراز " _ کیوریت شده توسط علیرضا نکویی، سمانه احمدی

2016 - ArtBox project ( Show Artworks In LED Panels ) _ Miami
) _ میامیLED1395- پروژه‎ی " جعبه‎ی هنر" ( نمایش آثار در پنل‎های

2016 - Starry night’s _ Artists to Look Out For Vol. III _ New Mexico
1395- چاپ آثار در سومین شماره از کاتالوگ "هنرمندانی برای دیدن _ نیومکزیکو

2016 - “ MOP “ Auction /Jamm Art Gallery _ Dubai
1395- حراج "سحر ایران" \ گالری جم _ دبی

2016 - Contemporary Painters Quarterly ( Artworks criticize ) _ Tehran
1395- فصلنامه‎ی نقاشان امروز ( نقدی بر مجموعه‎ آثار ) _ تهران

2015 – Cooperation With Samaneh Ahmadi For Curating “Agoraphobia” Exhibitin / Tarahane-e-Azad Gallery
1394- همکاری با سمانه احمدی برای کیوریتوری نمایشگاه " گذرهراسی" \ گالری طراحان آزاد

2014 - The 2th IEAA ( Show Artworks In Lcd Panels ) _ Dubai
) _ دبیLED ( نمایش آثار در پنل‎های“IEAA”1392- دومین دوره‎ی جشنواره‎ی استعداد یابی

2014 - Tandis Magazine ( Solo Show Criticize ) _ Tehran
1392- دو هفته نامه‎ی تندیس ( نقدی بر نمایش انفرادی ) _ تهران

2013 - Curator of “ Representation “ Event / Mohsen Gallery _ Tehran
1392- کیوریتور رخداد " بازنمود " \ گالری محسن _ تهران

2013 – Cooperation With Mohsen Gallery For Curating “BARREN” Exhibition
1392- همکاری با گالری محسن برای کیوریتوری نمایشگاه "بی‎حاصل"

2010 - Selected as one of The Contemporary Iranian Painters _ Publications Yasavoli
1392- انتشارات یساولی ( انتخاب به عنوان یکی از هنرمندان معاصر ایران) _ تهران