رزومه


نمایشگاه انفرادی نقاشی،۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی نقاشی،1395
نمایشگاه گروهی نقاشی ،گالری شریف،۱۴۰۰