بیوگرافی


بنده حسین خاتمی متولد سال 1344 از شهر قم . خطوط نستعلیق ، نسخ و ثلث را نزد جناب استاد احمد عبدالرضایی آموختم و درسال 74 موفق به اخذ مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان شدم و به عضویت صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان درآمدم .

_دایر کردن مرکز هنرسرای خط در قم سال 75_1373
_آموزش خط نستعلیق در فرهنگسرای ارسباران تهران 83_1380
_نویسنده دوره چهارجلدی آموزش خط تحریری (انتشارات الهادی)
_کتابت صحیفه سجادیه (انتشارات دانش هوشیار)
_کتابت کلیات مفاتیح الجنان (انتشارات دانش هوشیار)
_کتابت جز سی کلام الله مجید و انعام (انتشارات الهادی و جمکران)
_ویرایش و اصلاح خطوط و صفحه نگاری دو جلد قرآن خطی مربوط به عصر قاجار (انتشارات صفحه نگار و الهادی)
_شرکت در دو نمایشگاه گروهی خط نستعلیق سال 79 و 81
_برگزاری چند نمایشگاه انفرادی خط نستعلیق و نسخ سال 82 و 88