بیوگرافی


راضیه ایرانپور
1367 /ایران/اصفهان
کارشناسی نقاشی دانشگاه فردوسی،مشهد
کارشناسی ارشد هنراسالمی دانشگاه شاهد،تهران
عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

رزومه


نمایشگاه های گروهی:
نمایشگاه گروهی نقاشی،کاربافو، گالری سایه 1399
نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه،مکتوم، گالری سایه 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران،متن در متن، خانه هنرمندان
ایران1398
نمایشگاه گروهی نقاشی،نسل نو،گالری شیرین 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی،آرت پی، گالری فرمانفرما 1398
نمایشگاه گروهی چهارمین آرت فرwopart،Lugano،Swiss، 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری ِالا1398
نمایشگاه گروهی خراب خوره، گالری آ 1398
نمایشگاه گروهی طراحی،گالری ِالا 1398
1397 France،Strasourg ، ZONE D,ART،نقاشی گروهی نمایشگاه
نمایشگاه گروهی نقاشی،گالری Latuvu،France 1397
نمایشگاه گروهی نقاشی،گالری گذار1397
نمایشگاه گروهی نقاشی،گالری صا 1397
نمایشگاه گروهی نقاشی، ژکال ،پردیس ملت 1397
نمایشگاه گروهی نقاشی ،کاربافو، گالری ابد 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی، اکسپو،پردیس ملت 1396
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری فجر،کرج 1396
1394 San Francisco،city hall ،نقاشی گروهی نمایشگاه
نمایشگاه گروهی نقاشی،گالری الا، 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی، تابلو های کوچک،گالری آریا 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی،هنر جوان،فرهنگستان هنر1394
نمایشگاه گروهی نقاشی،گالری آبان مشهد 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی، دانشکده هنر نیشابور1391
نمایشگاه های انفرادی:
نمایشگاه انفرادی نقاشی،گالری کمال الملک،نیشابور 1392
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.