رزومه


تحصیل در رشته نقاشی در هنرستان هنر در سال ۱۳۷۱
تحصیل در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا در سال ۱۳۷۸
شرکت در نمایشگاه های گروهی نقاشی بیش از ۲۰ نمایشگاه در داخل و خارج از کشور