رزومه


کارشناس نقاشی
نمایشگاه گروهی زنان سرزمین من گالری سایه
نمایشگاه گروهی انعکاس گالری فردا
نمایشگاه گروهی سنت و مدرنیته گالری ایده پارسی
نمایشگاه گروهی صندلی آخر گالری زرنا
نمایشگاه گروهی نوستالژی گالری زرنا