بیوگرافی


آبادان - ۱۳۵۸
کارشناسی نقاشی - دانشگاه علم و فرهنگ - تهران
فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد هنر و معماری - تهران

رزومه


نمایشگاه انفرادی:
۱۳۹۰ گالری ماه - تهران ۱۳۸۹ گالری ماه - تهران ۱۳۸۸ گالری ماه - تهران ۱۳۸۵ گالری دی - تهران ۱۳۸۴ گالری دی - تهران
نمایشگاه گروهی:
۱۳۹۰ آرت دبی .۱۳۹ گالری هما ۱۳۸۹ خانه هنر ۱۳۸۸ سادیز - لندن ۲۰۱۰