بیوگرافی


فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز سال 1384
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران سال آبان ماه 1396

نمایشگاه های انفرادی
گالری شخصی _ بابل _خرداد ۱۳۹۰
گالری شیرین _ تهران _ خرداد ۱۳۸۵
گالری شخصی _ بابل _ مهر ۱۳۸۴

نمایشگاه های گروهی
اسفند 98“OASIS” پاریس ، نمایشگاه گروهی Sonia montiگالری
گالری خانه هنرمندان ،منتخب در نمایشگاه گروهی متن در متن ، انجمن نقاشان ،دیماه 1398
گالری احسان ، تهران ، نمایشگاه گروهی نقاشی "وقفه" ، دی ماه 1398
گالری باروک، تهران، برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی صلح، شهریور ۱۳۹8
گالری نگاه، تهران ، نمایشگاه نقاشی "چهل سال هنر" بهمن۱۳۹7
گالری "saint_roch" پاریس، شهریور ۱۳۹۷
گالری صا ، تهران، نمایشگاه نقاشی "مسافر وهم"شهریور ۱۳۹۷
خانه هنرمندان ایران، تهران، برگزیده ششمین جشنواره بین المللی صلح ، شهریور ۱۳۹۷
گالری پردیس ملت، تهران، برگزیده سومین فراخوان جشنواره "ژوکال" ونمایشگاه ژوکال ،اردیبهشت ۱۳۹۷
گالری باغ کتاب، تهران، برگزیده گروه هنری "فردا"و نمایشگاه فردا، اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷
گالری پردیس ملت، تهران، برگزیده فراخوان جشنواره "اکسپو" Expo اسفند ۱۳۹۶
گالری "زمان هنر" تهران ، نمایشگاه گروهی نقاشی، "زمانی_نگاهی" بهمن ۱۳۹۶
گالری آرتم، لس آنجلس، کالیفرنیا، نمایشگاه گروهی نقاشی، آذر ۱۳۹۶
گالری لیندا فارل، پاریس، نمایشگاه گروهی نقاشی، مهر ۱۳۹۶
خانه هنرمندان ایران، برگزیده فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی "صلح" شهریور ۱۳۹۶
گالری لاله، تهران، تبادل آثار چاپ دستی، اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه هنرمندان ایران، برگزیده جشنواره بین المللی صلح، شهریور ۱۳۹۵
گالری پردیس ملت، برگزیده فراخوان جشنواره "ژوکال" و نمایشگاه ژوکال ، اردیبهشت ۱۳۹۵
گالری لاله، تهران، تبادل آثار چاپ دستی، فروردین ۱۳۹۵
گالری موزه زمان، تهران، نمایشگاه نقاشی اسفند ۱۳۹۴
فرهنگسرای بهمن، تهران، نمایشگاه گروهی نقاشی دانشگاه هنر، بهمن ۱۳۹۴

رزومه


کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران

توضیحات


فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز سال 1384
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران سال آبان ماه 1396

نمایشگاه های انفرادی
گالری شخصی _ بابل _خرداد ۱۳۹۰
گالری شیرین _ تهران _ خرداد ۱۳۸۵
گالری شخصی _ بابل _ مهر ۱۳۸۴

نمایشگاه های گروهی
اسفند 98“OASIS” پاریس ، نمایشگاه گروهی Sonia montiگالری
گالری خانه هنرمندان ،منتخب در نمایشگاه گروهی متن در متن ، انجمن نقاشان ،دیماه 1398
گالری احسان ، تهران ، نمایشگاه گروهی نقاشی "وقفه" ، دی ماه 1398
گالری باروک، تهران، برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی صلح، شهریور ۱۳۹8
گالری نگاه، تهران ، نمایشگاه نقاشی "چهل سال هنر" بهمن۱۳۹7
گالری "saint_roch" پاریس، شهریور ۱۳۹۷
گالری صا ، تهران، نمایشگاه نقاشی "مسافر وهم"شهریور ۱۳۹۷
خانه هنرمندان ایران، تهران، برگزیده ششمین جشنواره بین المللی صلح ، شهریور ۱۳۹۷
گالری پردیس ملت، تهران، برگزیده سومین فراخوان جشنواره "ژوکال" ونمایشگاه ژوکال ،اردیبهشت ۱۳۹۷
گالری باغ کتاب، تهران، برگزیده گروه هنری "فردا"و نمایشگاه فردا، اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷
گالری پردیس ملت، تهران، برگزیده فراخوان جشنواره "اکسپو" Expo اسفند ۱۳۹۶
گالری "زمان هنر" تهران ، نمایشگاه گروهی نقاشی، "زمانی_نگاهی" بهمن ۱۳۹۶
گالری آرتم، لس آنجلس، کالیفرنیا، نمایشگاه گروهی نقاشی، آذر ۱۳۹۶
گالری لیندا فارل، پاریس، نمایشگاه گروهی نقاشی، مهر ۱۳۹۶
خانه هنرمندان ایران، برگزیده فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی "صلح" شهریور ۱۳۹۶
گالری لاله، تهران، تبادل آثار چاپ دستی، اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه هنرمندان ایران، برگزیده جشنواره بین المللی صلح، شهریور ۱۳۹۵
گالری پردیس ملت، برگزیده فراخوان جشنواره "ژوکال" و نمایشگاه ژوکال ، اردیبهشت ۱۳۹۵
گالری لاله، تهران، تبادل آثار چاپ دستی، فروردین ۱۳۹۵
گالری موزه زمان، تهران، نمایشگاه نقاشی اسفند ۱۳۹۴
فرهنگسرای بهمن، تهران، نمایشگاه گروهی نقاشی دانشگاه هنر، بهمن ۱۳۹۴