رزومه


تحصیلات:
1387 کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1384 کارشناسی نقاش، دانشگاه هنر نیشابور، نیشابور، ایران
نمایشگاه‌های انفرادی:
1398 "ساکنان مویه"، گالری گلستان، تهران، ایران
1394 گالری سیته پاریس، پاریس، فرانسه
1392 گالری آرت سنتر، تهران، ایران
1391 گالری آرت سنتر، تهران، ایران
1390 گالری آرتین، تهران، ایران
نمایشگاه‌های گروهی:
1398 "نقش گاو"، گالری سرزمین هنر، تهران، ایران
1396 "شاخ"، گالری شکوه، تهران، ایران