رزومه


نقاش . طراحی و نگارگر خودآموز و تجربی بیش از 20 سال سابقه کسب تجربه... خلق اثر و آموزش
کسب فیض از محضر استاد محمود فرشچیان
جشنواره هنر خوزستان
نمایشگاه انفرادی آبادان
نمایشگاه نگارستان هنر شیراز
دوسالانه بین المللی نگارگری _سه دوره
جشنواره بین المللی فجر _دو دوره
جشنواره بین الملی هنر قطر Qiaf 2019 کتارا دوحه