بیوگرافی


شرکت در بیش ازپنجاه نمایشگاه جمعی.شش نمایشگاه انفرادی...رتبه های استانی ..نه رتبه اولی خوشنویسی ..پنج رتبه دومی و دو رتبه سومی......
رتبه های کشوری...دانشجویی...رتبه اول..دوم وسوم

رزومه


وحید بخت
لیسانس هنرهای تجسمی
فوق ممتاز خوشنویسی
متولد،۱۳۵۶
بهبهان
رشته حرفه ای..
خوشنویسی نستعلیقـ.نقاشیخط.نقاشی انتزاعی

توضیحات


همیشه دنیال یافتن ..دنبال کنجی برای مشق وصفحه ای برای خلق بوده ام..در میدانم سراسر نمیدانمم...