رزومه


نمایشگاه انفرادی :
گالری گلستان 1400 (آنلاین)
گالری ژاله 1397

نمایشگاه گروهی :
گالری گلستان 1400
گالری گلستان 1399
گالری خورشید1398
باغ موزه قصر 1398