رزومه


1400
نمایشگاه مزایده‌ی آنلاین ۹ 5 شهریور
1395
نمایشگاه شیرهای ایرانی 24 دی
حراج تهران - ششمین دوره 3 دی
نمایشگاه نمایشگاه انفرادی مهدی نبوی 25 تیر
1393
نمایشگاه خودم کردم که ... 2 آبان
1392
نمایشگاه ا اینکه منم! 4 بهمن
حراج ایام - دبی - شهریور 1392 25 شهریور
حراج کلکسیونرهای جوان - هنر خاورمیانه 10 اردیبهشت
1391
حراج حراج هنر معاصر و مدرن بین‌المللی mehdi Nabavi 1978
Group Exhibitions in Museums:
2019 Rijks Museum, Amsterdam. Netherlands
2017 Salsali private Museum, Dubai, UAE
2015 Kunst Haus Rapperswil Museum, Zurich, Switzerland
2014 Tehran Museum of Contemporary Art
1997 Tehran Museum of Contemporary Art
Art Fairs:
2018 Art Ankara ( Portagal Cicegi Sanat Kolonisi ) Ankara, Turky
2017 Parma Art Fair (Neo Art ) Parma, Italy
2015 Scope Basel ( AB Contemporary ) Basel, Switzerland
2013 Art Dubai ( Ayyam Gallery ) Dubai, UAE
2013 Art Kuwait, Kuwait
2014 Art Expo New York ( Mojdeh Art Gallery ) New York, USA
2012 Abu Dhabi Art ( Ayyam Gallery ) UAE
2011 Beitut Art Fair ( Azad Art Gallery ) Beirut, Lebanon
Group Exhibitions in Art Galleries:
2021 Galerie Erga, Montreal, Canada
2020 Martini Plaza, Groningen, Netherlands
2017 Meeting Art Gallery, Atelier Natalia Gromicho, Lisbon, Portugal
2016 Etemad Art Gallery, Tehran
2015 National Library, Tehran
2014 Opera Gallery, Dubai, UAE
2014 AB Gallery, Emmenbruke, Switzerland
2014 Shirin Art GAllery, Tehran
2014 Gallery Nikolas Flamel, Paris
2013 Iranian Artists Forum, Tehran
2011 Azad Art Gallery, Tehran
Solo Exhibitions:
2022 Arta Gallery, Toronto, Canada
2021 One of us Gallery, Tehran
2020 Podium Zuidhaege, Assen, Netherlands
2017 Ariana Art Gallery, Tehran
2016 Negah Art GAllery, Tehran
2014 Naghshe Jahan, Tehran
2014 Henna Art Gallery, Tehran
2014 Aun Art Gallery, Tehran
2012 Azad Art Gallery, Tehran
2010 Mah Art GAllery, Tehran