رزومه


جایزه دوم بینال تهران ۱۳۷۲- جایزه اول نمایشگاه گل شهرداری تهران ۱۳۷۳. جایزه دوم افتتاح موزه فلسطین ۱۳۸۷. تألیف کتاب طراحی ۲ آموزش و پرورش. مدرس رشته های هنرهای تجسمی دانشگاه تهران، هنرهای زیبا و آموزشگاه های شخصی. داور جشنواره های هنری، انتشار آلبوم نقاشی های سال ۸۰ تا ۸۴، انتشارات نگار.