بیوگرافی


علی ذاکری نقاش و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران است.
او را می تون هنرمند فیگوراتیو دانست. ذاکری از سال‌های ۱۳۶۴ هنر حرفه‌ای را دنبال کرده است.

رزومه


نمایشگاه های پرانتز سری اول و دوم، طبیعت من، اول سلام بعد دوام