رزومه


۱۳۵۷ ملایر، ایران
نمایشگاه‌های انفرادی:
طراحی‌های سوررئال با عنوان دست -ملایر ۱۳۷۴
نقاشی -کیف قاپ‌ها -گالری شکوه ۱۳۹۲
نقاشی -طبیعت بی‌جانِ برندهای جاندار -گالری شکوه ۱۳۹۴
نقاشی-قجربازی-گالری شکوه ۱۳۹۷
شرکت در نمایشگاههای گروهی در ایران و چندین کشور خارجی
و همچنین حضور در حراج تهران ۱۳۹۷