رزومه


۱۳۵۵، تهران، ایران
نمایشگاه‌های گروهی:
۱۳۹۸ گالری اینجا، تهران، ایران
۱۳۹۶ گالری امروز، اصفهان، ایران
۱۳۹۶ "هفت نگاه"، فرهنگسرا نیاوران، تهران، ایران
۱۳۹۵ "۱۰۰ اثر، ۱۰۰ هنرمند"، گالری گلستان، تهران، ایران
۱۳۹۵ گالری ۲۶، تهران، ایران
۱۳۹۴ گالری اردیبهشت، تهران، ایران
۱۳۹۳ "هفت نگاه"، فرهنگسرا نیاوران، تهران، ایران
۱۳۹۳ گالری آریا، تهران، ایران
۱۳۹۲ گالری آریا، تهران، ایران