رزومه


كارشناسى مجسمه سازى-دانشكده هنرهاى زيباى تهران
ــ برگزيده دوم در سومين بينال مجسمه هاى شهرى

ــ نمایشگاه انفرادی
گالری شیرین ۱۳۹۷

ــ نمایشگاه های گروهی
گالری شیرین ۱۳۹۹
منهای دیروز، گالری آس۱۳۹۸
چهارسوی خیال ،خانه هنرمندان۱۳۹۸
فرهنگسرای بهمن۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی گالری برگ‌۱۳۹۳
خانه هنرمندان١٣٩٢
موزه هنرهای معاصر اهواز۱۳۹۲
گالرى شيرين۱۳۹۲
گالرى آن ١٣٩٠
مجسمه هاى كوچك خانه هنرمندان و ....

ــ سومین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد ۱۳۹۸
ــ چهارمین دوسالانه مجسمه هاى
شهرى١٣٩۳
اولین دوسالانه مجسمه های شهری مشهد ۱۳۹۲
ــ ششمین دوسالانه مجسمه سازى ١٣٩١
ــ سومین دوسالانه مجسمه های شهری۱۳۹۱
ــ اولین دوسالانه مجسمه های شهری ۱۳۸۷