بیوگرافی


کارشناس نقاشی،عضو رسمی انجمن بین المللی آبرنگ ایران

رزومه


کارشناس نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه چمران ،استعداد درخشان دانشگاه چمران، ۱۵ سال مسئول کارگاه هنر دانشگاه چمران،عضو رسمی انجمن نقاشان خوزستان،عضو رسمی انجمن بین المللی آبرنگ کاران ایران، شرکت در دومین نمایشگاه انجمن بین المللی آبرگ ایران فرهنگسرای اندیشه سال ۹۷،نمایشگاه گروهی نقش هنرگالری آیریک سال ۹۶، شرکت در جشنواره بین المللی انسان محیط زیست دزفول، شرکت در چندین نمایشگاه گروهی

توضیحات


شناخت هنر از بی هنری ، نخستین گام هنرمند است