همه آثار | آلبوم ها
مرا ز لطف خود ای دوست نا امید مگردان از سید علی فخاری
سید علی فخاری

30 * 25
مشاهده
چگونه روی تو بینم از سید علی فخاری
سید علی فخاری

20 * 30
مشاهده
مدح امام رضا از سید علی فخاری
سید علی فخاری

30 * 50
مشاهده
بوی گل از سید علی فخاری
سید علی فخاری

30 * 40
مشاهده
یک نفس از سید علی فخاری
سید علی فخاری

35 * 50
مشاهده
سوره ی حمد - چهار قل - سوره ی فیل از سید علی فخاری
سید علی فخاری

20 * 30
مشاهده
قبله ی جان از سید علی فخاری
سید علی فخاری

35 * 50
مشاهده
رحمت انبیا (ص) از سید علی فخاری
سید علی فخاری

85 * 60
مشاهده
ستایش پروردگار از سید علی فخاری
سید علی فخاری

80 * 110
مشاهده
رقص کنان از سید علی فخاری
سید علی فخاری

70 * 100
مشاهده
مدح حضرت رضا از سید علی فخاری
سید علی فخاری

45 * 32
مشاهده
منتخبی از غزلیات حافظ ( رنگی نویسی) از سید علی فخاری
سید علی فخاری

50 * 70
مشاهده
قل هو الله احد از سید علی فخاری
سید علی فخاری

45 * 30
مشاهده
رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید ( حافظ) از سید علی فخاری
سید علی فخاری

25 * 40
مشاهده
زیارت صاحب الزمان (ع) از سید علی فخاری
سید علی فخاری

32 * 46
مشاهده
تاریخ و زندگی نامه ی استادان بزرگ خط شکسته نستعلیق از سید علی فخاری
سید علی فخاری

25 * 35
مشاهده
یا مقلب القلوب از سید علی فخاری
سید علی فخاری

40 * 70
مشاهده
چو ایران نباشد تن من مباد از سید علی فخاری
سید علی فخاری

70 * 50
مشاهده
منت خدای را عز و جل از سید علی فخاری
سید علی فخاری

35 * 45
مشاهده
نصیحت گو از سید علی فخاری
سید علی فخاری

37 * 20
مشاهده
بلغ العلی از سید علی فخاری
سید علی فخاری

45 * 30
مشاهده
به تیغ غمزه از سید علی فخاری
سید علی فخاری

50 * 70
مشاهده
سوره حمد از سید علی فخاری
سید علی فخاری

22 * 32
مشاهده
صلوات از سید علی فخاری
سید علی فخاری

35 * 50
مشاهده
دل شکسته ی ما را از سید علی فخاری
سید علی فخاری

40 * 25
مشاهده
چو حافظ دفتری از سید علی فخاری
سید علی فخاری

65 * 30
مشاهده
چو ایران نباشد از سید علی فخاری
سید علی فخاری

50 * 70
مشاهده
 نفس باد صبا از سید علی فخاری
سید علی فخاری

25 * 40
مشاهده
نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده ی گل نشکفاند از سید علی فخاری
سید علی فخاری

50 * 70
مشاهده
ایت الکرسی از سید علی فخاری
سید علی فخاری

32 * 46
مشاهده
حکمت و عرفان از سید علی فخاری
سید علی فخاری

20 * 30
مشاهده
ون یکاد از سید علی فخاری
سید علی فخاری
3,000,000 تومان

35 * 55
مشاهده
گنج ها و رنج ها از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

25 * 35
مشاهده
هر روز صبح به این می اندیشم از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

48 * 25
مشاهده
من در میان جمع و دلم جای دیگر است از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

35 * 30
مشاهده
غزل های ابی از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

35 * 12
مشاهده
مهربان تر ز دل عاشق مادر دل نیست از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

25 * 35
مشاهده
سوره ی حمد از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

40 * 25
مشاهده
 صلوات از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

45 * 30
مشاهده
بوی بهشت میدهد دست دعای مادرم از سید علی فخاری
سید علی فخاری
1,000,000 تومان

45 * 25
مشاهده