همه آثار | آلبوم ها
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
4,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
4,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
زن و پرنده ی صلح ۲ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 40
مشاهده
زن وپرنده ی صلح از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 40
مشاهده
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست از سمیرا دریا
سمیرا دریا
7,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
400,000 تومان

17 * 24
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
400,000 تومان

17 * 24
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
400,000 تومان

17 * 24
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
400,000 تومان

17 * 24
مشاهده
تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است از سمیرا دریا
سمیرا دریا
7,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم از سمیرا دریا
سمیرا دریا
7,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند از سمیرا دریا
سمیرا دریا
16,000,000 تومان

100 * 120
مشاهده
عنقا شکار کس نشود دام باز چین از سمیرا دریا
سمیرا دریا
7,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
صبح است و ژاله میچکد از ابر بهمنی از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

120 * 80
مشاهده
پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
چو نیک بنگری همه تزویر میکنند از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

120 * 80
مشاهده
بدون عنوان۵یک از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,300,000 تومان

40 * 60
مشاهده
انجیر معابد از سمیرا دریا
سمیرا دریا
5,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت  از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
سیل سرشک ما زدلش کین به درنبرد از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
همه تن چشم شدم از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
 از مردو زن ملولم و حیوان آرزوست از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
زدست کوته خود زیر بارم از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
یکی را میدهی صد ناز و نعمت یکی را نان جو آلوده در خون از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد، از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
هوم از سمیرا دریا
سمیرا دریا
5,500,000 تومان

70 * 70
مشاهده
پیپالا از سمیرا دریا
سمیرا دریا
5,500,000 تومان

70 * 70
مشاهده
آویزش از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

70 * 100
مشاهده
آنجا که تو پا نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
درخت تَگوک از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
تو را چاره از ظلم برگشتن است نه بیچاره ی بی‌گنه کشتن است از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
خرد با دل روشن انباز کرد، به اندیشه بنهاد بر تخت نرد از سمیرا دریا
سمیرا دریا
650,000 تومان

16 * 23
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
5,500,000 تومان

70 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
5,500,000 تومان

70 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
5,500,000 تومان

70 * 70
مشاهده
بدون عنوان۴ یک  از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,300,000 تومان

40 * 60
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,200,000 تومان

40 * 50
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,200,000 تومان

40 * 50
مشاهده
زن و پرنده ی صلح ۳ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
ای دوست،دزد حاجب و دربان نمی شود شعرنگاره ی پروین اعتصامی از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
صلح 2 از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
خانه، گیاه از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,700,000 تومان

25 * 25
مشاهده
بدون عنوان2 از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان1 از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
آسمون ،ریسمون  (از مجموعه ی آویزش) از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
شاخه نبات از شعرنگاره های حافظ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
15,000,000 تومان

80 * 100
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

120 * 50
مشاهده

20%

بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
4,000,000 تومان 3,200,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

120 * 80
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,400,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون نام از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجموعه حافظ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

50 * 60
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا
2,000,000 تومان

50 * 60
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

80 * 120
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

80 * 120
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

80 * 120
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

80 * 120
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

80 * 120
مشاهده
بدون عنوان از سمیرا دریا
سمیرا دریا

80 * 120
مشاهده
مجموعه حافظ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجموعه حافظ  از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجموعه حافظ از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجموعه حافظ  از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجموعه حافظ  از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجموعه حافظ  از سمیرا دریا
سمیرا دریا
1,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.