همه آثار | آلبوم ها
خط به روش حسی-  رقص دریا از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
8,000,000 تومان

150 * 70
مشاهده
خط به روش حسی - حوض و ماهی از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
8,000,000 تومان

170 * 100
مشاهده
خط به روش حسی  از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
8,000,000 تومان

60 * 120
مشاهده
خط به روش حسی - رقص حروف از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
10,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
خط به روش حسی - صحرا از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
10,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
خط به روش حسی - عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
10,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
خط به روش حسی - رویا از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
10,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده

10%

خط به روش حسی - مرزها-بنفش از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
3,000,000 تومان 2,700,000 تومان

70 * 70
مشاهده

10%

خط به روش حسی - مرزها-نارنجی از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
3,000,000 تومان 2,700,000 تومان

70 * 70
مشاهده

10%

خط به روش حسی - مرزها - سبز از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
3,000,000 تومان 2,700,000 تومان

70 * 70
مشاهده

10%

خط به روش حسی - شب از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
3,000,000 تومان 2,700,000 تومان

100 * 70
مشاهده
تبریز( مسجد کبود ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
مشهد ( حرم امام رضا ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
تهران ( میدان آزادی ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده

10%

گل بی رخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش نباشد از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
17,000,000 تومان 15,300,000 تومان

200 * 100
مشاهده
خط به روش حسی - بهار از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

124 * 124
مشاهده
خط به روش حسی - بهار 01 از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
1,000,000 تومان

30 * 21
مشاهده
اصفهان ( میدان نقش جهان ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
خط به روش حسی - آسمان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
5,000,000 تومان

70 * 50
مشاهده
خط به روش حسی - سایه ها از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
1,000,000 تومان

32 * 21
مشاهده
کرمان ( میدان ارگ ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
7,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
شیراز( حافظیه - سعدیه ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
یزد ( باغ دولت آباد ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
لندن ( برج ساعت ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
خط به روش حسی - پاییز از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین

100 * 100
مشاهده
خط به روش حسی - زندگی از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
7,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
خط به روش حسی - بهار 02 از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین

100 * 100
مشاهده
کاشان ( بازار قدیم ) از مجموعه خیابان از ساغر مشیری امین
ساغر مشیری امین
9,000,000 تومان

180 * 90
مشاهده