همه آثار | آلبوم ها
جانان از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
8,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

50 * 70
مشاهده
شعبده زلف از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده

5%

نجوا ۱ از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
15,000,000 تومان 14,250,000 تومان

90 * 120
مشاهده
رویا از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
ای وصل تو اصل شادمانی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

60 * 60
مشاهده
دولت بیدار از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
1,200,000 تومان

30 * 50
مشاهده
بدون عنوان یک  از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

80 * 80
مشاهده
من نه برانم از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
1,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
جانی و جهانی و جهان با تو خوش است مولانا از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

100 * 100
مشاهده
ما زنده بر انیم که آرام نگیریم از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

100 * 100
مشاهده
موجیم که اسودگی ما عدم ماست از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

120 * 120
مشاهده
شبی با بید از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
دلبرا از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
2,000,000 تومان

53 * 94
مشاهده
سنایی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
8,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
اسیران بلا از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

90 * 53
مشاهده
ایت الکرسی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج ای موی پریشان تو دریای خروشان بگذار مرا غرق کند این شب موّاج یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج ای کشته ی سوزانده ی بر باد سپرده جز عشق نیاموختی از قصّه ی حلّ از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

160 * 120
مشاهده
شعری از حافظ از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
1,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
چه خوش بودی دلا از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
2,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
غلام قمر از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
مارا که تو منظوری از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
چون تو دارم از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
ماه از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ یک  از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
بنشین مرو که در دل شب در پناه ماه خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست  از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
1,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
تمنا از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
ماییم که از باده بی جام خوشیم از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
مجموعه حیات از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
دگرم هیچ نباشد از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
راقص از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

100 * 100
مشاهده
هیچ مگوی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

100 * 100
مشاهده
مرا عهدیست با شادی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

120 * 120
مشاهده
فاش میگویم  از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

100 * 100
مشاهده
بی من مرو از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
مرغ باغ ملکوت از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
دگرم هیچ نباید از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
حیات از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
تعریف عشق از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
ای جان جهان جز تو کسی کیست بگو از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

150 * 100
مشاهده
من شبم تو ماه من در اسمان بی من مرو از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
بی رنگ رخت زمانه زتدان منست از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
زندگی بوی خوش نسترن است بوی یاسی است که گل کرده به دیوار نگاهِ من و تو زندگی خاطره است زندگی خنده یک شاپرک است بر گل ناز زندگی رقص دل انگیز خطوط لب توست زندگی شیرین است سهراب سپهرى از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
5,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم مولانا  از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
1,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
ما در ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم مولان از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

120 * 120
مشاهده
ماییم و شب تار و غم یار و دگره هیچ عرفی شیرازی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

100 * 100
مشاهده
این قافله عمر عجب می گذرد از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

100 * 100
مشاهده
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

100 * 100
مشاهده
تا که عشقت مطربی آغاز کرد از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,400,000 تومان

100 * 100
مشاهده
بی تو هر لحظه مرا  بیمِ فرو ریختن است فاضل نظری از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

100 * 100
مشاهده
هر چیز که در جستن آنی آنی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

120 * 120
مشاهده
که من این خانه به سودای تو ویران کردم حافظ از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

100 * 100
مشاهده
خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد حافظ از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
6,400,000 تومان

100 * 100
مشاهده
ماییم و شب تار و غم یار و دگر هیچ عرفی شیرازی از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
3,200,000 تومان

100 * 100
مشاهده
شرح دلتنگی من بی تو فقط  یک جمله ست تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم  از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
4,800,000 تومان

100 * 100
مشاهده
بدون عنوان از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان
8,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ از روح الله عطائیان
روح الله عطائیان

120 * 120
مشاهده