آثار هنری ترانه خدایی
در مورد درون اینه1

مهرنوش عل یمددی × ترانه خدایی هنرمند جوانی است که با پیش زمین های از درک و شناخت فضای معماری پا به عرص هی تجسمی گذاشته است × او در مجموع هی جدید خود با استفاده از آینه به عنوان اصل یترین عنصر به کار گرفته شده در آثارش به خوانشی متفاوت از ››من‹‹ وجود دست یافته است × هرچند به کارگیری چنین شی ءای در نوع خود مورد توجه و استفاد هی هنرمندان بسیاری نیز بوده، اما نوع نگرش و پرداختن به آنچه دغدغ هی شخصی هنرمند است، م یتواند ما را به فهم او ازآنچه که تخیل کرده و امروز در معرض دید مخاطب قرار گرفته معطوف گرداند × آینه در فرهنگ و سنت سرزمین ایران از نقش بسزایی برخودار بوده و همواره اهیمت ویژ های دارد × در واقع هر تغییر مهمی در زندگی ایرانیان با همراهی شی ءای چون آینه صورت پذیرفته و این موضوع م یتواند نشا ندهند هی نقط هی عطف روشنی در زیست آنها باشد × به راستی آینه تا چه اندازه توانسته تجلی بازتاب واضحی از زندگی و آنچه ذات وجودی ناظر بر آن است، واقع گردد؟ هنرمند با انتخاب این ماده و کنکاش در جوهر معنایی آینه به پردازش مضمونی از جنس خویشتن و حرکت از نگرانی و بیم و امیدهای خود به مسیر پیش رو قدم نهاده × آین ههای بر شخورده در آثار ترانه چونان ماهیت اصیل خویش به دنبال پید اکردن آنچه که به حقیقت تعبیر می شود، هستند × در تکه تک هی آین هها م یتوان بخشی از وجود را به تماشا نشست و در پار های از آن به اعماق ذات سفر کرد × مانک نهای زنانه مزین به آین ههای برش خورده حاکی از صداقتی ب یبدیل است × این ابژ هی شناخت هشده با ت نپوش شفاف خود به هویتی نمادین مبدل گشته و با مطالع هی هنرمند در قرارگیری گر ههای آینه کنار یکدیگر، لطافتی چون گ لهای رنگی را به زینت این ت نپوش درآورده است × اینجا دیگر موضوع به یک سوژ هی مورد مناقشه ختم نم یشود، بلکه مقرر است پیامی فراجنسیتی تحت خوانش قرار گیرد × ایستادگی ستبر نیم تن هی زنانه در پیشِ آین ههایی که زنگار گرفت هاند تبلور حضوری است که شاید به تعبیر جمل هی فیلسوف خردگرا-دکارت ››من م یاندیشم ، پس هستم‹‹ معنا شود × هرچند آین هی زن گزده در پس این حضور، جیو هاش را از دست داده و انعکاسی را بر نم یتابد؛ اما این حضور پر رنگ زنانه فارغ از قضاو تهای کلیش های است که م یخواهد افقی دو ردست را برای خویش ترسیم کند × بر خلاف وحد تگرایی مردانه، زنانگی گریز از بودن است و در پی فعلیت بخشیدن به شد نهای مختلف × زنانگی نمایند هی تکث رگرایی است × تلفیق زنانگی و آینه م یتواند به خوبی این چنین همنشینیِ صمیمان های را به وجود آورد × معماری ایرانی- اسلامی ریشه در باور خویشتن و مباحث مهم عرفانی-فلسفی ››وحدت وجود‹‹ دارد. این دیدگاه به وضوح از جها نبینی نگاه انسان به آسمان الهام م یگیرد × اینچنین هنرمند معمار، درون خود را جایگاه ذات پروردگار م یداند و از چنین ساحتی به پیرامون و از جمله فضای آفرینش اثر معماری م ینگرد × از این منظر، تضاد جایگاهی نم ییابد و مرز و جهت نیز به تبع آن پیداشی ندارد؛ هرچه هست همنشینی است و ناتمامی × به عبارت دیگر، همه چیز ››افقی‹‹ است × ››اصل افق یگرایی‹‹، یکی از اصول و قواعد پیش برند های است که به کارگیری آن در معماری اسلامی، به بنیاد معنوی این هنر اشاره دارد و آنرا از صورت بیان یاش متمایز م یگرداند × ب یتردید این طرز تلقی نه تنها در خلق اثر هنری بلکه در نوع نگاه و اسلوب تفکر هنرمند سکنی گزیده است × حال اینکه زنانگی در حقیقت مروج ››افق یگرایی‹‹ است و در عین حال شادمانه زیستن را نیز به دوش م یکشد × این خوی و خصلت زنان هشدن مصادف است با گون های دیگر زیستن × چنین رویکردی در آثار هنرمند که تماما برگرفته از دقت در طراحی و نظام چینش آین هها در معماری اصیل ایرانی-اسلامی است؛ پدیده را میان ››صورت‹‹، ››مفهوم‹‹ و ››ساختار‹‹ به هماهنگی دعوت کرده است × روندی که با این نگرش بدون شک انکا رناپذیر م ینماید × خصلت پیدا و نهان دست ساخت ههای ترانه بینند هاش را ترغیب م یکند تا از زوایای گوناگون به نظار هی اثر بنشیند و لحظاتی را به تاثی رگذاری خود سپری کند × لحظات و یا به تعبیر دیگر همان ردپایی که گاه مجالی برای تازیدن گشت هاند و گاه توان حرکت ربود هاند

ترانه خدایی/1365/تهران/ لیسانس معماری من عکاس یا نقاش یا مجسمه ساز نیستم، آثار خود را در هر زمانی با هر ماده ای که جوابگو باشد خلق میکنم.
اطلاعات بیشتر »

نمایش داده میشود توسط گالری دار آرتیبیشن

درون اینه1

  • کد اثر: 6025286771
  • رشته: مجسمه
  • تکنیک: شیشه
  • متریال: شیشه
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1394
  • ابعاد: 130 * 120 * 99999
  • تعداد نسخه موجود اثر: یک عدد

پرداخت امن با کلیه کارت های شتاب

30,000,000 تومان

قیمت پیشنهادی

logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.