منسوب به میرعماد (961 ه.ق)
در مورد بدون عنوان

میرعمادالحســنی ســیفی قزوینــی (1024-961) بی شک از مشــهورترین و اســطوره خوشنویســان تاریــخ هنــر خــط و خوشنویســی ایــران اســت کــه توانســت خــط نســتعلیق را بــه نهایــت اســتواری، صلابــت ، اعتــدال و شــیوایی برســاند تــا بــدان جــا کــه صاحــب نظــران خطــوط اســلامی آن را عــروس خطــوط نامیدنــد. بــه نقــل از مهــدی بیانــی صاحــب کتــاب احــوال و آثــار خوشنویســان : میــر در لطــف قلــم و قــدرت کتابــت یــد بیضــا نمــود و خــط او بــدون اصــلاح اســتوار و خــوش انــدام اســت خفــی را نمکیــن و جلــی را اســتوار و شــیرین مــی نوشــت. شــهرت او در زمــان حیاتــش نیــز بــه ســایر بــلاد چــون هنــد و عثمانــی رســیده بــود و آثــارش بــه بهــای زر خریــداری مــی شــد .قلمــش بیشــترین تأثیــر خــود را در عرصــه خــط نســتعلیق تــا بــه امــروز گذاشــته اســت. عمــده آثــار میــر در قالــب چلیپــا و کتیبــه ای در تکیــه میرفندرســکی اصفهــان ازو برجــای مانــده اســت. امــروزه آثــار میرعمــاد مایــه فخــر مجموعــه داران هنــر خوشنویســی و مــوزه هــای هنــر ایرانی-اســلامی اســت.


نمایش داده میشود توسط گالری دار نگارخانه ترانه باران

بدون عنوان

  • کد اثر: 2380185180
  • رشته: خوشنویسی
  • تکنیک: ---
  • متریال: ---
  • ابعاد: 17 * 9
  • تعداد نسخه موجود اثر: یک عدد
  • سال خلق اثر: سده ده
    50-70 میلیون تومان

پرداخت امن با کلیه کارت های شتاب

50,000,000 تومان

قیمت پیشنهادی
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.