همه آثار | آلبوم ها
لتریسم اول-مستانه از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
12,000,000 تومان

35 * 110
مشاهده
لتریسم  اول-بندگی از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
15,000,000 تومان

45 * 120
مشاهده
لتریسم دوم-3 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
15,000,000 تومان

35 * 110
مشاهده
(لا)-2 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
10,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بشقاب-5 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

100 * 100
مشاهده
بشقاب-4 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

100 * 100
مشاهده
ماهمه فانی از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

100 * 100
مشاهده
لتریسم سری دوم-1 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
10,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
لتریسم سری دوم-2 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
10,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
عشق-21 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
7,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
ملاحت یک  از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
20,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
بسم الله از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
25,000,000 تومان

70 * 140
مشاهده
بسم اله-2 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
30,000,000 تومان

80 * 160
مشاهده
واو-1 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
5,500,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بشقاب-10 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
15,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده
الف از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
7,000,000 تومان

70 * 100
مشاهده
بوم-7 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
1,500,000 تومان

25 * 25
مشاهده
بشقابها از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,000,000 تومان

29 * 29
مشاهده
(لا)-1 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
7,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
کلاژ-21 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
3,000,000 تومان

50 * 65
مشاهده
بوم -4 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

30 * 30
مشاهده
که عشق از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
3,500,000 تومان

40 * 40
مشاهده
حافظ یک از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
3,500,000 تومان

25 * 30
مشاهده
مینوش ندانی از کجا آمده ای(خیام) از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
3,500,000 تومان

21 * 21
مشاهده
دلبر جانان من(مولانا) از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
7,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
لتریسم اول-شرقی از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
20,000,000 تومان

100 * 150
مشاهده
چو باد عزم سرکوی یار(شعر حافظ) از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
18,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
بوم-11 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
1,500,000 تومان

35 * 35
مشاهده
در وفای عشق (از مجموعه نا مقدسات) از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
25,000,000 تومان

125 * 125
مشاهده
مکعب از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,700,000 تومان

36 * 40
مشاهده
نعمت وبرکت از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,700,000 تومان

38 * 38
مشاهده
ای یوسف  از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,500,000 تومان

30 * 30
مشاهده
سرو از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
یارمرا از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,200,000 تومان

30 * 30
مشاهده
ملاحت از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
1,800,000 تومان

30 * 30
مشاهده
الایا ایها الساقی  از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
1,800,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بوم-6 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
1,500,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان-20 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
1,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان-۶ از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
550,000 تومان

30 * 30
مشاهده
توبندگی  از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

80 * 140
مشاهده
بدون عنوان-1 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب
2,500,000 تومان

60 * 100
مشاهده
بشقاب-3 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

100 * 100
مشاهده
بشقاب-1 از غلامحسین فرخ نسب
غلامحسین فرخ نسب

100 * 100
مشاهده