همه آثار | آلبوم ها
به پیشواز بهار ۴ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
700,000 تومان

16 * 23
مشاهده
منظره۲ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,500,000 تومان

39 * 35
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
3,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
از خون آدونیس از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
9,000,000 تومان

80 * 140
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
3,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
قاصدک از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,500,000 تومان

25 * 24
مشاهده
از خاک ققنوس از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
10,000,000 تومان

100 * 125
مشاهده
قیقاج از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,500,000 تومان

24 * 25
مشاهده
یک دسته گل دماغ پرور از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
4,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
یگانه شادی (کبوتر با کبوتر، گاو با گاو...) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
20,000,000 تومان

150 * 200
مشاهده
رویای نیمه تمام 2 از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
3,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
دوگانه شادی و حسرت (پارسال باهار دسته جمعی...) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
25,000,000 تومان

200 * 150
مشاهده
نواله از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,500,000 تومان

مشاهده
تصلیب از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
3,500,000 تومان

مشاهده
شطِ رنج از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
4,000,000 تومان

70 * 70
مشاهده
رویای ایکاروس از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
11,000,000 تومان

80 * 140
مشاهده
دوگانه شادی و غم (من آمده ام وای وای...) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
25,000,000 تومان

150 * 200
مشاهده
رویای نیمه تمام 1 از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
3,000,000 تومان

50 * 50
مشاهده
منظره۵ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,500,000 تومان

40 * 30
مشاهده
چشم انداز ۱ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

41 * 41
مشاهده
چشم انداز ۴ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

41 * 41
مشاهده
چشم انداز۳ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

41 * 41
مشاهده
چشم انداز۲ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

41 * 41
مشاهده
منظره ۴ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,500,000 تومان

40 * 30
مشاهده
به پیشواز بهار۱ یک  از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

25 * 35
مشاهده
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
کز غنچه چو گل خرم و خندان به در آیی، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
باده ی گلرنگ خوشخوار سبک، از مجموعه ی شعرنگاره های دیوان حافظ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
2,500,000 تومان

35 * 35
مشاهده
آن کس که به دست جام دارد، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
هزار نقش نگارد ز خط ریحانی، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم، حافظ، از مجموعه ی دیوان من از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
آن گه که جان شیرین باشد به لب رسیده، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
فریب دختر رز طرفه می زند ره عقل، حافظ، از مجموعه ی  از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من" از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

40 * 49
مشاهده
از مجموعه ی شعر نگاره های حافظ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
2,500,000 تومان

35 * 35
مشاهده
مجلس دوم گفته بودم زندگی زیباست از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

30 * 30
مشاهده
مجلس پنجم منم آرش، سپاهی مردی آزاده از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

30 * 30
مشاهده
مجلس نخست قصه می گوید برای بچه های خود عمو نوروز از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

30 * 30
مشاهده
مجلس دوم فصل ها فصل زمستان شد از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

30 * 30
مشاهده
به پیشواز بهار ۹ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
700,000 تومان

23 * 16
مشاهده
به پیشواز بهار۱۱ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
700,000 تومان

23 * 16
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
2,000,000 تومان

35 * 35
مشاهده
منظره۱ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,000,000 تومان

62 * 40
مشاهده
مردم دیده ی ما جز به رخت ناظر نیست، حافظ، از مجموعه ی دیوان من از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,000,000 تومان

40 * 49
مشاهده
منظره۳ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
800,000 تومان

39 * 35
مشاهده
بدون عنوان از میثم  نژادرسولی
میثم نژادرسولی

150 * 200
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
4,000,000 تومان

40 * 80
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
6,000,000 تومان

100 * 120
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
4,000,000 تومان

40 * 100
مشاهده
بدون عنوان از میثم  نژادرسولی
میثم نژادرسولی
2,000,000 تومان

35 * 35
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

45 * 45
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

45 * 45
مشاهده
وصله ی ناجور از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

45 * 45
مشاهده
بالانس (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

45 * 45
مشاهده
بدون عنوان (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,800,000 تومان

45 * 45
مشاهده
بدون عنوان (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
2,800,000 تومان

60 * 45
مشاهده
بدون عنوان (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
2,800,000 تومان

60 * 45
مشاهده
به چپ به راست خبردار  (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
3,200,000 تومان

70 * 50
مشاهده
مامور،مسرور،معذور (از مجموعه سلف پرتره) از  میسم نژادرسولی
میسم نژادرسولی
4,500,000 تومان

125 * 64
مشاهده
آن کار دیگر (از مجموعه سلف پرتره) از  میسم نژادرسولی
میسم نژادرسولی
3,200,000 تومان

90 * 45
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
4,500,000 تومان

40 * 90
مشاهده
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.