همه آثار | آلبوم ها
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 90
مشاهده
آن کار دیگر (از مجموعه سلف پرتره) از  میسم نژادرسولی
میسم نژادرسولی

90 * 45
مشاهده
مامور،مسرور،معذور (از مجموعه سلف پرتره) از  میسم نژادرسولی
میسم نژادرسولی

125 * 64
مشاهده
به چپ به راست خبردار  (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

70 * 50
مشاهده
بدون عنوان (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

60 * 45
مشاهده
بدون عنوان (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

60 * 45
مشاهده
بدون عنوان (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

45 * 45
مشاهده
بالانس (از مجموعه سلف پرتره) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

45 * 45
مشاهده
وصله ی ناجور از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

45 * 45
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

45 * 45
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

45 * 45
مشاهده
176 از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

70 * 70
مشاهده
فریب دختر رز طرفه می زند ره عقل، حافظ، از مجموعه ی  از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
آن گه که جان شیرین باشد به لب رسیده، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
آن کس که به دست جام دارد، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم، حافظ، از مجموعه ی دیوان من از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
کز غنچه چو گل خرم و خندان به در آیی، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
هزار نقش نگارد ز خط ریحانی، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، حافظ، از مجموعه ی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
آ ب ث آفریقا (از نگاه عباس کیارستمی) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

45 * 50
مشاهده
نگهبان ۶ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 100
مشاهده
نگهبان ۵ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 80
مشاهده
نگهبان۱ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

35 * 140
مشاهده
نگهبان ۴ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

71 * 118
مشاهده
چشم انداز ۴ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

41 * 41
مشاهده
منظره ۴ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 30
مشاهده
از مجموعه ی شعر نگاره های حافظ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

35 * 35
مشاهده
به پیشواز بهار۱ یک  از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

25 * 35
مشاهده
تنهایی از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
تنهایی از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
تنهایی از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
تنهایی از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
تنهایی از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
تنهایی از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

29 * 38
مشاهده
باده ی گلرنگ خوشخوار سبک، از مجموعه ی شعرنگاره های دیوان حافظ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

35 * 35
مشاهده
تصلیب از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

70 * 50
مشاهده
قیقاج از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

24 * 25
مشاهده
نواله از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

23 * 25
مشاهده
قاصدک از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

25 * 24
مشاهده
انجیربن، پرتره ی هانیبال الخاص از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

100 * 120
مشاهده
یگانه شادی (کبوتر با کبوتر، گاو با گاو) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

150 * 200
مشاهده
دوگانه شادی و غم (من آمده ام وای وای) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

150 * 200
مشاهده
دوگانه شادی و حسرت (پارسال باهار دسته جمعی) از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

200 * 150
مشاهده
گوش کن تا با تو گویم سرگذشت از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

50 * 50
مشاهده
شطِ رنج از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

70 * 70
مشاهده
رویای ایکاروس از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

80 * 140
مشاهده
رویای نیمه تمام 1 از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

50 * 50
مشاهده
از خون آدونیس از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

80 * 140
مشاهده
رویای نیمه تمام 2 از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

50 * 50
مشاهده
مجلس پنجم منم آرش، سپاهی مردی آزاده از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
6,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجلس دوم گفته بودم زندگی زیباست از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
6,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجلس نخست قصه می گوید برای بچه های خود عمو نوروز از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
6,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
مجلس دوم فصل ها فصل زمستان شد از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
6,000,000 تومان

30 * 30
مشاهده
بدون عنوان از میثم  نژادرسولی
میثم نژادرسولی

35 * 35
مشاهده
مردم دیده ی ما جز به رخت ناظر نیست، حافظ، از مجموعه ی دیوان من از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

40 * 49
مشاهده
منظره۱ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

62 * 40
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

35 * 35
مشاهده
از خاک ققنوس از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

100 * 125
مشاهده
چشم انداز۳ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

41 * 41
مشاهده
چشم انداز۲ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

41 * 41
مشاهده
چشم انداز ۱ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی

41 * 41
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,200,000 تومان

21 * 30
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,200,000 تومان

21 * 30
مشاهده
بدون عنوان از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
1,200,000 تومان

21 * 30
مشاهده
منظره۳ از می سم نژادرسولی
می سم نژادرسولی
800,000 تومان

39 * 35
مشاهده