همه آثار | آلبوم ها
نقاشی ایرانی چهار از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

60 * 50
مشاهده
بدون عنوان از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

27 * 40
مشاهده
بدون عنوان از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

40 * 30
مشاهده
نقاشی ایرانی1 از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,500,000 تومان

50 * 60
مشاهده
برگی از قرآن از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

55 * 60
مشاهده
 خطاطی از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,200,000 تومان

50 * 60
مشاهده
نقاشیخط یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

50 * 60
مشاهده
نقاشی ایرانی یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,500,000 تومان

55 * 65
مشاهده
نگارگری سه از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

24 * 30
مشاهده
نگارگری یک یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

45 * 60
مشاهده
مرغ بسم الله از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

45 * 45
مشاهده
مرغ بسم الله یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

45 * 55
مشاهده

5%

نقاشی ایرانی دو از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
3,000,000 تومان 2,850,000 تومان

55 * 65
مشاهده
قطعه بندی یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

45 * 50
مشاهده
نگارگری یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,200,000 تومان

25 * 30
مشاهده
تذهیب از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

50 * 60
مشاهده
قطغه سازی سوره قران قدیمی از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

40 * 50
مشاهده
گل و مرغ از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

25 * 35
مشاهده
شمسه از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
مینیاتور سوخته از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

60 * 80
مشاهده
قطعه بندی از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
700,000 تومان

30 * 35
مشاهده
گل از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
400,000 تومان

45 * 55
مشاهده
گل شمعدانی از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
500,000 تومان

40 * 45
مشاهده
گل و مرغ دو یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
700,000 تومان

30 * 40
مشاهده
گل یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
500,000 تومان

35 * 45
مشاهده
نگارگری و قطغه بندی به سبک قدما از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

35 * 45
مشاهده
نگارگری دو از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,000,000 تومان

40 * 60
مشاهده
نگارگری از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,000,000 تومان

30 * 40
مشاهده
 خط گلزار از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,200,000 تومان

40 * 40
مشاهده
نگارگری و قطغه بندی به سبک قدما دو از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,200,000 تومان

45 * 60
مشاهده
تذهیب یک یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
3,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
نگارگری و قطغه بندی به سبک قدما دو یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,000,000 تومان

40 * 55
مشاهده
گل و مرغ دو از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,000,000 تومان

25 * 45
مشاهده
قطعه بندی دو از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
 سوره قران قدیمی از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

35 * 50
مشاهده
تذهیب یک از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
1,500,000 تومان

40 * 55
مشاهده
رها و ازاد از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
400,000 تومان

40 * 45
مشاهده
ایه ای از قران از لوئیزا افشان فر
لوئیزا افشان فر
2,000,000 تومان

35 * 45
مشاهده
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.