همه آثار | آلبوم ها
بدون عنوان 30 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
پیدا و پنهان یک از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
بدون عنوان 101 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
بدون عنوان 202 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
بدون عنوان 100 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,000,000 تومان

20 * 20
مشاهده
در آینه از آیدا صراطی
آیدا صراطی
4,300,000 تومان

50 * 60
مشاهده
در آینه 2 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
5,800,000 تومان

50 * 50
مشاهده
زن شش از آیدا صراطی
آیدا صراطی
6,500,000 تومان

60 * 80
مشاهده
بدون عنوان 05 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,000,000 تومان

12 * 13
مشاهده
بدون عنوان 08 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
5,000,000 تومان

40 * 40
مشاهده
بدون عنوان 06 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,500,000 تومان

20 * 25
مشاهده
بدون عنوان 22 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,200,000 تومان

18 * 18
مشاهده
بدون عنوان 022 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,200,000 تومان

18 * 18
مشاهده
بدون عنوان 12 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,500,000 تومان

15 * 15
مشاهده
بدون عنوان 11 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,400,000 تومان

15 * 15
مشاهده
دختران از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,000,000 تومان

11 * 12
مشاهده
بدون عنوان 9 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,400,000 تومان

16 * 16
مشاهده
بدون عنوان 10 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
پروانه از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,500,000 تومان

20 * 30
مشاهده
زن دو از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,700,000 تومان

50 * 50
مشاهده
بدون عنوان 7 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

20 * 20
مشاهده
بدون عنوان 6 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

20 * 20
مشاهده
زن یک از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,600,000 تومان

60 * 50
مشاهده
زن از آیدا صراطی
آیدا صراطی
4,000,000 تومان

70 * 50
مشاهده
زن سه از آیدا صراطی
آیدا صراطی
4,000,000 تومان

70 * 50
مشاهده
بدون عنوان 8 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

20 * 20
مشاهده
زن و زنبور از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,800,000 تومان

20 * 25
مشاهده
زن و پرستوها از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

20 * 25
مشاهده
زن پنج از آیدا صراطی
آیدا صراطی
4,000,000 تومان

60 * 30
مشاهده
خروس از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

18 * 18
مشاهده
زن چهار از آیدا صراطی
آیدا صراطی
4,800,000 تومان

50 * 70
مشاهده
حلزون از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

18 * 18
مشاهده
بدون عنوان 4 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,000,000 تومان

18 * 18
مشاهده
بدون عنوان 5 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,000,000 تومان

12 * 14
مشاهده
مردی با ساکسیفون از آیدا صراطی
آیدا صراطی
12,000,000 تومان

70 * 100
مشاهده
بدون عنوان2 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

14 * 17
مشاهده
قاب بشقاب دو از آیدا صراطی
آیدا صراطی
8,500,000 تومان

90 * 90
مشاهده
مجموعه پیدا و پنهان یک از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
قاب بشقاب از آیدا صراطی
آیدا صراطی
8,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
مجموعه پیدا و پنهان 5 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
خرگوش از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

13 * 16
مشاهده
بدون عنوان 1 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

18 * 18
مشاهده
ماهی یک از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,600,000 تومان

13 * 9
مشاهده
زن 8 یک از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,000,000 تومان

15 * 15
مشاهده
زن0 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,000,000 تومان

15 * 15
مشاهده
زن9 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,000,000 تومان

15 * 15
مشاهده
مجموعه پیدا و پنهان از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
اندوه از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
زن 7 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

21 * 24
مشاهده
زن سیاه پوست از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

21 * 23
مشاهده
طبیعت بی جان از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,700,000 تومان

16 * 11
مشاهده
زن 9 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

14 * 14
مشاهده
گل از آیدا صراطی
آیدا صراطی
2,500,000 تومان

20 * 20
مشاهده
قاب بشقاب 4 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
6,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
قاب بشقاب 6 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
6,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
بدون عنوان 3 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
3,000,000 تومان

25 * 25
مشاهده
زن 10 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
8,000,000 تومان

90 * 90
مشاهده
بدون عنوان 2 از آیدا صراطی
آیدا صراطی
10,000,000 تومان

80 * 120
مشاهده
در کنار هم از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,700,000 تومان

20 * 30
مشاهده
زن و پنجره از آیدا صراطی
آیدا صراطی
1,800,000 تومان

30 * 30
مشاهده
ماهی یک یک از آیدا صراطی
آیدا صراطی
800,000 تومان

20 * 20
مشاهده