Works Of Art Sajad Gomar
About Artwork Accumulation 2

هیچ کجای فرهنگ لغت واژه ای با عنوان ازدهار تعسر درج نشده است ؛ ازدهار تعسر به معنای رویش سنگ‌هاست که در اینجا در هیبت سنگ های روینده و انباشت عناصر متبلور گشته است. ازدهار تعسر بازتاب شرایطی است که درد و قبض با انسان همراه می‌شود ،درد زندگی کردن ، درد ماندن و خیلی دردهای دیگر.... یگانه شکوهی که در منطقه تعسر به چشم می‌خورد شکوه و هیبت سختی هاس

Accumulation 2

  • Artwork's Code: 3657179906
  • Category: Painting
  • Technique: Acrylic
  • Material: Canvas
  • Date Created (Georgian Date) : 1400
  • Dimensions: 130 * 180
  • Edition: Limited

Secure Payment

$0