Works Of Art Sajad Gomar
About Artwork Grow rocks(2)

در هیچ کجای فرهنگ لغت واژه ای با عنوان " ازدهار تعسر" درج نشده است.ازدهار تعسر به معنای رویش سختی است که در اینجا در هیبت سنگ های روینده متبلور شده است.درخت روییده در سنگ هیچ اقبالی جز خشکیدن ندارد،درختی که شاید نمادی از یک عزیز باشد.ازدهار تعسر بازتاب شرایطی است که درد با هر واژه و حسی عجین میشود؛ احساسات دگرگون و نظم طبیعت وارونه می شود.درد زندگی کردن،درد دوست داشتن و خیلی دردهای دیگر...

Grow rocks(2)

  • Artwork's Code: 8427818434
  • Category: Painting
  • Technique: Acrylic
  • Material: Canvas
  • Date Created (Georgian Date) : 2018
  • Dimensions: 180 * 100
  • Edition: Limited

Secure Payment

$2,400

Suggested price